Podmínky užití webových stránek

Přístup k webovým stránkám www.dicompass.cz a jejich používání se řídí těmito Podmínkami. Užitím webových stránek www.dicompass.cz (dále jen „Stránky"), tzn. vstupem Uživatele na Stránky a využíváním služeb poskytovaných na Stránkách vyjadřujete, jakožto Uživatel Stránek (dále jen „Uživatel“), svůj souhlas s těmito Podmínkami užití Stránek (dále jen „Podmínky").

Stránky jsou provozovány společností Medoro s.r.o., IČ: 26002612, se sídlem Štrossova 567, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 19430 (dále jen „Provozovatel“).

Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Provozovatel Stránek si vyhrazuje právo uvedené Podmínky na Stránkách kdykoliv změnit zejména formou jejich aktualizace, doplnění či odstranění. K podstatným změnám Podmínek, obsahu Stránek a ke změnám jejich používání bude vždy připojeno datum účinnosti takové změny. Jakékoliv používání Stránek Uživatelem po provedení uvedené změny znamená souhlas se změněnými Podmínkami.

Každý uživatel webových stránek se při jejich užívání bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito právními předpisy, dobrými mravy a těmito Podmínkami a nebude jakkoli poškozovat dobré jméno Provozovatele ani ostatní uživatele.

Charakter Stránek je čistě informativní. Provozovatel neposkytuje Uživatelům jakékoliv záruky – výslovné či implicitní – že se na Stránkách nevyskytují vady nebo že nedojde k přerušení provozu, výpadkům nebo nedostupnosti Stránek. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv újmu vzniklou používáním těchto Stránek Uživateli či třetí osobě v důsledku informací v ní obsažených nebo v důsledku porušení Podmínek. Provozovatel neodpovídá za nesprávné či neodborné použití či interpretaci na Stránkách publikovaných informací.

Autorská práva

Obsahem Stránek jsou informace určené pro širokou veřejnost, není-li uvedeno jinak. Obsahem Stránek jsou zejména odborné články, informace o odborných akcích a odkazy na jiné odborné stránky či organizace. Stránky jsou databází ve smyslu ust. § 88 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon"). Veškeré nakládání s autorskými právy se řídí Autorským zákonem. Autorská práva k informacím, článkům a dalším prvkům obsahu Stránek náležejí jejich autorům či vykonavatelům takovýchto autorských práv a pořizovateli databáze ve smyslu ustanovení § 88 a násl. Autorského zákona. Bez souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat Stránky včetně jejich jednotlivých částí jinak než pro vlastní potřebu Uživatele.

Dotazy a připomínky, které Uživatel vznese a zadá prostřednictvím Stránek, nejsou s ohledem na charakter Stránek považovány za důvěrné a Provozovatel má právo je publikovat a nakládat s nimi podle svého uvážení.

Reklamní sdělení

Reklamní informace v jakýchkoliv zákonných formách jsou viditelně odlišeny od nereklamního obsahu stránek a jsou plně v souladu se zákonem č. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel Stránek prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté Uživatelem Provozovateli Stránek prostřednictvím Stránek jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů (dále společně jen „ZoOÚ“).

Za osobní údaje je považován jakýkoli údaj, který vede k identifikaci subjektu údajů. Citlivými údaji se rozumí informace o Uživateli, vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů. Vstupem a používáním Stránek dochází k zpracovávání osobních údajů Provozovatelem, a to na základě plnění smlouvy. Zásady zpracování osobních údajů Provozovatele jsou k nalezení zde.

Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých Uživatelů nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem při užívání Stránek (zejména adresné a popisné údaje) za účelem poskytování plnění smlouvy, pro statistické účely, přímý marketing, jakož i pro zasílání obchodního sdělení.

Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel může zpracovávat anonymizované údaje získané v souvislosti užíváním Stránek za účelem zveřejnění registračních a statistických údajů Provozovatelem využít je pro další rozvoj a provoz poskytovaných služeb.

Šifrování SSL

Veškeré Vámi poskytované osobní údaje budou před přemístěním na naše servery šifrovány protokolem SSL (Secure Sockets Layer), jež patří k nejmodernější bezpečnostní technologii současnosti pro bezpečný přenos dat na internetu.

Používání Cookies

Cookies jsou využívány proto, aby byla Vaše návštěva Stránek příjemnější a efektivnější. Cookies jsou malé textové soubory vytvořené v počítači při prohlížení Stránek. Cookies obsahují pouze informace a nemohou být naprogramovány, neobsahují malware a nelze je použít k získání vašich osobních údajů. Většina Cookies Provozovatele jsou aktivní pouze po dobu, kdy Uživatel prochází Stránky, a z počítače budou odstraněny v okamžiku zavření okna prohlížeče. Provozovatel Stránek využívá i takzvané trvalé soubory Cookies, jež mu umožňují rozpoznat počítač (IP adresu) Uživatele při opětovné návštěvě Stránek. Používáním Stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.

Které soubory cookies Provozovatel používá a proč:

  • „Nezbytně nutné soubory cookies“ jsou pro fungování webových stránek nezbytné a nelze je v systémech Provozovatele vypnout. Obvykle se nastavují pouze v reakci na vámi provedené akce, které představují požadavek na služby, jako jsou nastavení vašich předvoleb ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplňování formulářů.
  • „Analytické a výkonnostní“ soubory cookies umožňují Provozovateli sledovat analytiku počítáním návštěv a provozních zdrojů, aby mohl měřit a zlepšovat výkon svého webu. Mohou být nastaveny Provozovatelem nebo poskytovateli třetích stran (např. Adobe, Google, Akamai, Brightcove, Qualtrics, atp.), aby pomohly Provozovateli zjistit, které stránky nebo videa jsou nejvíce a nejméně populární a jak se návštěvníci na webových stránkách pohybují.
  • „Funkční“ soubory cookies umožňují webové stránce poskytovat lepší funkcionalitu a personalizaci na základě vaší vzájemné interakce. Mohou být nastaveny Poskytovatelem nebo poskytovateli třetích stran, jejichž služby Poskytovatel na své stránky přidal.
  • „Reklamní a cílené“ soubory cookies mohou být nastaveny prostřednictvím webových stránek Poskytovatele jeho reklamními partnery. Tyto společnosti je mohou použít k vytvoření profilu vašich zájmů a zobrazování příslušných reklam na jiných webových stránkách.

Soubory cookies „Sociální média“ jsou nastaveny službami sociálních médií (např. Twitter, LinkedIn, Facebook), které Poskytovatel přidal na web, aby vám umožnil sdílet obsah webové stránky se svými přáteli a sítěmi. Tyto soubory cookies jsou schopny sledovat váš prohlížeč na jiných webových stránkách a sestavovat profil vašich zájmů. To může ovlivnit obsah a zprávy, které vidíte na jiných webových stránkách, které navštěvujete.

Jak dlouho zůstanou cookies v zařízení?

Doba, po kterou soubory cookies zůstanou ve vašem zařízení, se odvíjí od toho, zda se jedná o „trvalé“ nebo „relační“ soubory cookies. Trvalé soubory cookies budou uloženy webovým prohlížečem a zůstanou platné až do nastaveného data vypršení platnosti, pokud je před vypršením platnosti neodstraníte. Relační cookies naopak vyprší na konci vaší webové relace, když se webový prohlížeč zavře.

Jak může Uživatel cookies ovládat?

Soubory cookies může Uživatel ovládat a spravovat různými způsoby. Odstranění nebo zakázání souborů cookies může mít vést k tomu, že web Provozovatele nebude plně funkční.
Poskytovatel požádá Uživatele o souhlas s používáním souborů cookies, pokud tyto soubory cookies nejsou nezbytně nutné pro poskytování webových stránek Poskytovatele, a to při jejich prvním použití.
Uživatel má možnost změnit nastavení prohlížeče, a tím spravovat a ovládat soubory cookies.

E-mailová komunikace

Poskytovatel může použít sledovací technologie, aby zjistil, zda si Uživatel přečetl, rozklikl nebo přeposlal určitou e-mailovou komunikaci, která byla ze strany Poskytovatelé Uživateli zaslána. Pokud Uživatel nesouhlasí s použitím těchto sledovacích technologií, je nutné se odhlásit, nebo e-maily Poskytovatele není možné zasílat bez aktivovaného sledování. Registrovaní Uživatelé mohou kdykoli aktualizovat své předvolby komunikace tím, že Poskytovatele kontaktují. Uživatel se také může odhlásit podle pokynů v jednotlivých e-mailech.

Změny tohoto oznámení o souborech cookies

Poskytovatel je oprávněn měnit či doplňovat oznámení o souborech cookies, o čemž bude Uživatele informovat změnou data níže. Poskytovatel doporučuje Uživateli pravidelně kontrolovat upozornění o souborech cookies.

 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 9. 12. 2021