Informace o zpracování osobních údajů

Cílem těchto informací je poskytnout Vám jako subjektu údajů informace o tom, jaké osobní údaje společnost Medoro s.r.o. shromažďuje, k jakým účelům je využívá, a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které společnost zpracovává. 

Kontakt na Správce osobních údajů:

MEDORO s.r.o.
Štrossova 567
530 03 Pardubice

info@medoro.org

 

Jaké osobní údaje a po jakou dobu o vás zpracováváme?

Osobní údaje a citlivé údaje Medoro s.r.o., dále jen Společnost zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Vedeme databázi osobních a citlivých údajů svých klientů a jsme správci těchto údajů:

- osobní údaje a citlivé údaje, které Společnost získává a zpracovává v souvislosti s poskytováním služeb,
- osobní údaje k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci,
- osobní údaje umožňující Společnosti kontakt s Vámi,
- osobní údaje související se vzájemnými vztahy Společnosti a klienta.


Osobní údaje Společnost zpracovává v případě plnění zákonných povinností po dobu stanovenou právními předpisy; v případě zpracování nezbytného pro splnění smlouvy, po dobu nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy; v případě zpracování na základě souhlasu subjektu údajů po dobu uvedenou v souhlasu či do jeho odvolání. Po skončení doby oprávněného zpracování Společnost přestává Vaše osobní údaje zpracovávat a zajistí jejich likvidaci v souladu s relevantními právními předpisy.

Komu můžeme a / nebo musíme vaše osobní údaje poskytnout?

Státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy Společnosti poskytnutí osobních údajů ukládají zákony – jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.;

Našim zpracovatelům, kteří pro Společnost provádějí částečné či úplné zpracování osobních údajů na základě příslušné smlouvy;

Dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu našich práv, např. pojišťovnám, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku;

Dalším subjektům, a to s Vaším souhlasem.

Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů?

Vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás Společnost zpracovává, jakožto uplatnit i další níže uvedená práva můžete na adrese:

MEDORO s.r.o., Štrossova 567, 530 03 Pardubice nebo na e-mailové adrese: gdpr@medoro.org.

Jako subjekt údajů jste oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou Společností zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o:

- účelu zpracování osobních údajů,
- kategorii dotčených osobních údajů,
- příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů,
- době, po kterou budou osobní údaje uchovávány,
- zdrojích osobních údajů,
- skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.


Společnost Vám poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů bezplatně. Za další kopie či v případě, že je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, může Společnost požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace, např. náklady na poštovné.

V případě, že jste osobní údaje poskytli Společnosti na základě souhlasu, máte právo:

- získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci,
- na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.


Pokud zjistíte nebo pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo ze strany Společnosti k porušení Vašich práv či k porušení povinností stanovených Nařízením či vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, můžete se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které subjektu údajů k tomu platná právní úprava poskytuje, zejména můžete Společnost požádat o:

- opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů (vyjma případu, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti), popřípadě
- omezení (blokaci) zpracování.


Společnost Vás vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti, bude informovat o vyřízení Vaší žádosti.

Svou žádost můžete zaslat na: gdpr@medoro.org

Se svými podněty se můžete obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: +420 234 665 111
web: http://www.uoou.cz

Změna vašich osobních údajů

Pro náležité a správné zpracování je třeba Společnosti oznámit jakoukoliv změnu Vašich osobních údajů, ke které dojde.